ESCOLA VEDRUNA-TONA 938124762

VIATGE DE FINAL DE CURS 2013  


QUÈ SUPOSA L”ACCEPTACIÓ DE LES NORMES DEL VIATGE?

Abans de signar, llegiu amb molta atenció.En / Na ..................................................................... amb DNI ........................................

pare / mare / tutor legal de l’alumne/a .............................................................................


Essent coneixedor/a de les normes de viatge de fi de curs, i entenent la responsabilitat que comporta per als professors acompanyants, em comprometo a:


a. Comentar-les a casa amb el meu fill/a.

b. Fer-me responsable del comportament del meu fill/a durant aquest viatge.

c. En cas d’incompliment de les normes, assumir la sanció que determinin els professors.

d. En cas que els professors acompanyants determinessin el retorn a casa del meu fill/a, sense esperar la finalització del viatge, accepto que aquest es faci en avió sota la supervisió d’una hostessa de la companyia de vol. Em comprometo a fer-me càrrec del cost econòmic d’aquest viatge extraordinari, i també a satisfer la resta de despeses que pogués ocasionar (transport complementari, dietes, multes...).


e. Accepto el següent protocol de retorn a casa del meu fill/a:


1. Un dels dos tutors telefona a l’escola per avisar del conflicte i és el que es queda amb l’alumne/es (en cas de ser més d’un, els tutors designaran un dels professors acompanyants per quedar-se). L’altre/a tutor/a i l’altre/a professor/a seguiran amb el recorregut del viatge tal i com estava establert.


2. L’Escola telefona a la família per posar-los al corrent dels fets i s’inicia el protocol.


3. L’Escola busca un vol de tornada des de l’aeroport més proper on es trobi el grup.


4. Un cop acordat el retorn de l’alumne/a, l’Escola telefona a la família per concretar els detalls del retorn així com les despeses que es generin de tot el procés (bitllet d’avió, desplaçaments,...).


5. L’escola telefona al tutor per indicar-li el número de vol, hora i aeroport de tornada de l’alumne/a.


6.  El tutor (i si s’escau, el professor acompanyant) aniran a l’aeroport de sortida i deixaran l'alumne a càrrec d'una hostessa de la companyia de vol. Els pares recolliran l’alumne/a a l’aeroport d’arribada.


7. Els professors parlaran amb la o les famílies una vegada acabat el viatge.

Accepto i signo el consentiment i acceptació d’aquestes normes i protocol d’actuació.


              Tona, ............... de............... de 2013                     Signat                                                                                          Pare, mare o tutor legal

normes